Willy Haegens

Investeren in vastgoed?

Geschreven door Willy Haegens op 22 april 2015

Is nieuw bouwen nog interessant?

Dat ons geld weinig opbrengt, weten we ondertussen. Het grote voordeel is dat de hypotheekrente ook historisch laag staat. Twee redenen om niet langer uit te stellen.

 

Willy HaegensEerste woning?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de woonbonus verminderd maar niet afgeschaft en zorgt toch nog voor een interessante fiscale aftrek afhankelijk van de gezinstoestand. Andere voordelen zijn de mogelijkheid om van lagere registratierechten te kunnen genieten. Wie een eerste woning koopt, kan in aanmerking komen voor een abattement en verhoogd abattement wat een voordeel van 2500 euro kan opleveren. Hebt u uw gezinswoning verkocht de laatste twee jaar of bent u van plan om ze in te ruilen voor een nieuwe kan u misschien genieten van 12.500 euro meeneembaarheid. Bij renovatiewerken kan u misschien profiteren van het renovatieabattement waardoor de grondslag voor de berekening van uw registratierechten tot 30.000 euro kan verminderd worden. 
Op premiezoeker.be kan u nagaan op welke premies u beroep kan doen.
Als u onzeker bent over uw toekomst als werknemer kan u van de overheid een gratis gewaarborgd inkomensverzekering krijgen.

 

Nieuwbouw dient meestal geprefereerd te worden boven bestaande woningen.

Bij nieuwbouw zal uw woning automatisch beantwoorden aan de huidige normen van isolatie en ventilatie. U kan gemakkelijk gebruik maken van nieuwe technieken op gebied van energierecuperatie.
Het nadeel van renovatie is dat het meestal veel duurder uitvalt dan verwacht. Toch kan het ook een goede tussenoplossing zijn. Voor degenen die het nu financieel nog niet aankunnen, kunnen in plaats van te sparen met weinig opbrengst en ondertussen huishuur te betalen al een betaalbare woning kopen. Als u op niet te lange tijd leent, kan u de woning daarna verkopen en heeft u al een belangrijk voorschot in handen om uw droom van een nieuwe woning te realiseren. Ondertussen verliest u geen geld aan huishuur en stijgt uw woning mee in waarde.
Ook beleggen in vastgoed blijft interessant. Het aantal huurders blijft stijgen, de vraag zal dus toenemen. Velen vragen zich af of vastgoed ook in de toekomst interessant blijft. Volgens de gegevens van onze overheid zal onze bevolking de komende 10 jaar met 1 miljoen toenemen. Het gemiddelde gezin bestaat vandaag uit 2.4 personen en zal evolueren naar gemiddeld 2 personen. Meer en meer mensen wonen ook alleen. Beide voorgaande punten zullen zorgen voor een tekort aan vooral kleinere woningen.  Gezien bouwgrond beperkt is en de vraag zal toenemen zullen de prijzen dus blijven stijgen. Voor sommigen zal het wellicht niet meer mogelijk  zijn te bouwen of te kopen. Er zal dus ook een tekort aan degelijke aangepaste huurwoningen zijn. Ook als u als belegger  een lening aangaat voor een huurpand kan u een fiscale aftrek genieten. Wenst u geen zorgen met het zoeken van een huurder, opstellen plaatsbeschrijving, jaarlijkse aanpassing huur enz… doe dan beroep op een rentmeester en u hebt vastgoed zonder zorgen.
 

Welke bescherming geniet ik als ik een nieuwe woning aankoop?

De woningbouwwet, beter gekend als de wet Breyne heeft als bedoeling een grotere rechtszekerheid te bieden. De wet is van toepassing indien het gaat over een te bouwen of in aanbouw zijnde woning bestemd voor huisvesting waarbij de koper verplicht is om voor de voltooiing één of meer stortingen te doen.
Een erkend aannemer zal meestal voor een borgstelling van 5% moeten zorgen. Een niet erkend aannemer en in sommige gevallen ook een erkend aannemer moet een100% voltooiingswaarborg geven wat toch een grote zekerheid is voor de bouwheer ingeval van bijvoorbeeld faling.
Daarnaast zijn er nog heel veel regels die dwingend zijn. Zo zal het voorschot niet meer mogen bedragen dan 5%. Bij de notariële akte kan men betaling vragen van de grondprijs, verhoogd met de reeds uitgevoerde werken, goedgekeurd door een architect en onder aftrok van het reeds betaalde voorschot. Daarna zullen de werken in schijven betaald worden volgens vordering der werken.
De prijs moet een vaste prijs zijn. Er is wel een wettelijk geregelde prijsherziening,  maar ik ben de mening toegedaan dat de partijen een herziening van de prijs kunnen uitsluiten.
Er is voorzien in een voorlopige oplevering en een eindoplevering. Na de voorlopige oplevering kan men niet meer terugkomen op zichtbare gebreken. Tussen de voorlopige en definitieve oplevering is er een verplichte waarborgperiode om verborgen gebreken te herstellen. De tienjarige aansprakelijkheid loopt vanaf de definitieve oplevering tenzij contractueel anders overeen gekomen.
De voorlopige oplevering is het einde van de voltooiingswaarborg. 
Men moet verplicht vermelden in de overeenkomst of ze al dan niet is afgesloten onder opschortende voorwaarde van aflevering bouwvergunning of lening.
In de overeenkomst moet een aanvangsdatum en leveringstermijn voorzien worden. Bij vertraging moet in een vergoeding voorzien worden minstens gelijk aan een normale huurprijs van het afgewerkte goed.
Als bijlage aan de overeenkomst moeten de plannen en lastenboek worden toegevoegd.
Indien het een appartementsgebouw betreft dient een afschrift van de in authentieke vorm opgemaakte basisakte en van het reglement van mede-eigendom toegevoegd te worden.
De partijen moeten erkennen dat zij reeds 15 dagen kennis hebben van het ontwerp van overeenkomst. De verkoper moet ook aan de bouwheer mededelen  op welke gewestelijke overheidstegemoetkomingen hij kan beroep doen.
 
 

Lexicon