Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website Logic-immo.be

De website www.logic-immo.be (de “Site”) biedt advertentieruimte op het internet voor beroepsbeoefenaren in de onroerendgoedsector en particuliere eigenaren (de “adverteerder”) die onroerend goed wensen te verkopen of te verhuren en voor particulieren die op zoek zijn naar een onroerend goed om te kopen of te huren (de “bezoekers”) (de “adverteerders” en de “bezoekers” worden samen aangeduid als “gebruiker”).

De toegang tot de site https://www.logic-immo.be de raadpleging en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene gebruiksvoorwaarden.

Deze algemene voorwaarden vormen het Contract tussen de Uitgever van de site logic-immo.be en de gebruiker.

Uitgever van de site

De Uitgever van de site is de naamloze vennootschap Concept Multimedia Belgium (de Uitgever of Concept Multimedia Belgium): Concept Multimédia Belgium N.V. met haar maatschappelijke zetel te 79, Frankenstraat, 1140 Etterbeek (Brussel) – België is ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0451.728.010.

De Hoofdredacteur van de site is de heer Diego Riera.

De website “logic-immo.be” wordt gehost door OVH in Roubaix (Frankrijk).

Telefoonnummer van de uitgever: +32 (0) 2.340.70.70.

E-mailadres: klantendienst@logic-immo.be.

Wijzigingen in de algemene gebruiksvoorwaarden

Concept Multimedia Belgium behoudt zich het recht voor om, vrijelijk en op elk moment, de huidige algemene voorwaarden van de site te wijzigen in de toekomst. Wijziging met terugwerkende kracht is alleen mogelijk indien dit bij de wet of door de autoriteiten is voorgeschreven of indien deze wijziging gunstiger is voor de gebruiker. Daarnaast zijn de vereisten onder Art. 3, leden 2 tot en met 4, van de Verordening (EU) 2019/1150 (“Verordening P2B”) in alle andere opzichten van toepassing.

Concept Multimedia Belgium verbindt zich ertoe de gebruiker per e-mail op de hoogte te brengen van elke wijziging van de algemene voorwaarden en hem te berichten dat de wijzigingen door hem als aanvaard worden beschouwd als hij doorgaat met het gebruik van de door Concept Multimedia Belgium aangeboden diensten en als hij niet binnen een termijn van 20 dagen bezwaar heeft gemaakt tegen deze wijzigingen.

In het geval van een wijziging van de algemene voorwaarden kan de gebruiker het contract opzeggen door zich binnen deze termijn van 20 dagen van de site af te melden.

Toegang tot de site en gebruikslicentie

Gebruik van de site

De toegang tot de site is gratis voor gebruikers.

Door op de site te surfen, documenten te lezen, deze te raadplegen en/of op enigerlei wijze te gebruiken, zich in te schrijven via een op de site beschikbaar formulier, verklaart de gebruiker formeel, zonder voorwaarden en zonder enig voorbehoud, akkoord te gaan met de onderhavige algemene voorwaarden en verbindt hij zich ertoe deze na te leven. Door gebruik te maken van de site verklaart en erkent de gebruiker derhalve kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden, ze te hebben begrepen en ze zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Het is aan de gebruiker om zich uit te rusten met de nodige menselijke en computertechnische middelen om zijn verbinding met de site te verzekeren. De gebruiker blijft derhalve als enige verantwoordelijk voor de menselijke en computertechnische middelen die hij nuttig acht om voor dit doel in te zetten.

Het gebruik van de site houdt tevens in dat men meerderjarig is en de rechtsbevoegdheid heeft om contracten aan te gaan.

Toegang

Concept Multimedia Belgium behoudt zich het recht voor om op elk moment de aangeboden Dienst geheel of gedeeltelijk te wijzigen of tijdelijk te onderbreken om technische redenen of om ze voor de gebruiker in overeenstemming te brengen volgens de contractuele of wettelijke bepalingen, zonder de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te moeten brengen.

De gebruiker aanvaardt dat de functionaliteiten die via de site worden aangeboden aan verandering onderhevig zijn. Zo zullen sommige functionaliteiten worden verwijderd en andere worden toegevoegd, zonder dat de gebruiker de toegang tot een bepaald kenmerk als verworven recht kan beschouwen. Evenzo beslist Concept Multimedia Belgium zelf over de opname en/of verwijdering van de op de site gepresenteerde inhoud.

Concept Multimedia Belgium kan, om welke reden dan ook, niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de site.

Toegangsbeperkingen

Concept Multimedia Belgium behoudt zich het recht voor om elke gebruiker de toegang tot de gehele site of een gedeelte ervan te ontzeggen indien hij:

· deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden;

· de persoonsgegevens waartoe hij via de site toegang heeft, zou gebruiken om betalende producten of diensten aan te bieden of om ongevraagde berichten in grote aantallen naar de e-mailadressen van andere internetgebruikers (‘spamming’) te sturen, voor enig ander commercieel doel of op enige andere ongeoorloofde wijze;

· valse of illegale advertenties op de site zou plaatsen;

· op enigerlei wijze de reputatie van de site zou schaden;

· inbreuk zou maken op de intellectuele rechten van derden;

· de site voor illegale doeleinden zou gebruiken.

Indien Concept Multimedia Belgium gebruikmaakt van de in dit artikel geboden mogelijkheid de toegang tot haar site te beperken, stelt zij de gebruiker daarvan in kennis door opgave van redenen die tot deze beperking van de toegang hebben geleid. Concept Multimedia Belgium behoudt zich eveneens het recht voor om vernoemde personen gerechtelijk te vervolgen.

Toegang en wachtwoord particulieren

Elke gebruiker is vrij zich op de site in te schrijven door een formulier met zijn persoonsgegevens in te vullen. Na uw aanmelding, met inachtneming van ons privacybeleid, heeft u toegang tot verschillende diensten:

 • Opslaan van uw zoekcriteria voor onroerend goed;
 • Opslaan van onroerende goederen waarin u geïnteresseerd bent;
 • De mogelijkheid kennis te nemen van het aantal keren dat een advertentie is bekeken sinds de creatie ervan;
 • Een melding per e-mail ontvangen zodra een onroerend goed dat aan uw zoekcriteria voldoet op de site wordt geplaatst;
 • Een melding ontvangen zodra men een prijs wijzigt voor een onroerend goed waarin u geïnteresseerd bent;
 • Nieuwsbrieven met tips en adviezen over kopen, huren, verhuizen, financiering en onroerend goed in het algemeen;
 • Informatie en catalogi met betrekking tot de door u gekozen onderwerpen.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en voor elk gebruik dat buiten zijn medeweten kan plaatsvinden. Door zich op de site aan te melden, stemt de gebruiker ermee in correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken en ervoor te zorgen dat deze regelmatig wordt bijgewerkt.

Toegang tot de ‘pro-ruimte’ van de site

Toegang professionals

Het professionele gedeelte van de site is gereserveerd voor de adverteerders van de site. De adverteerder moet zijn gebruikersnaam en wachtwoord invoeren in de daartoe bestemde ruimte om toegang te krijgen tot de diensten van de site. Het is de verantwoordelijkheid van de adverteerder om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord gewaarborgd blijft. Hij is verantwoordelijk voor elke toegang, raadpleging of gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor hemzelf of voor derden, onverminderd de artikelen 504quater, 550bis en 550ter van het Belgisch Strafwetboek.

 Beschikbare diensten

Toegang tot de ‘pro-ruimte’ maakt het mogelijk om:

 • Toegang te krijgen tot de statistieken over de raadpleging van zijn advertenties die online op de site zijn geplaatst;
 • Zijn aanbiedingen zelf online te plaatsen en ze direct bij te werken overeenkomstig de huidige algemene voorwaarden.

Voor volledige informatie over pakketten en aanvullende diensten of indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling op het volgende adres: info@logicimmo.be.

Gebruikslicentie

De gebruiker krijgt alleen het recht om de site en de inhoud ervan te raadplegen voor persoonlijke of professionele doeleinden. Als dusdanig geniet de gebruiker van een persoonlijke gebruikslicentie voor de site en de inhoud ervan, die niet verhandelbaar, niet-overdraagbaar en uitsluitend beperkt is tot gebruik voor persoonlijke of professionele doeleinden in het kader van de activiteiten van Concept Multimedia Belgium. De duur van de gebruikslicentie is beperkt tot de duur van de toegang van de gebruiker tot de site.

Bovendien is het de gebruiker, die overigens geen toestemming hiertoe aan anderen mag verlenen, ten strengste verboden om:

 • de site of de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te kopiëren, te belenen of te verspreiden, met inbegrip van het systematisch verzamelen van gegevens voor statistische doeleinden, zoals de analyse van markttendensen;
 • afgeleide werken te creëren die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de elementen die op de site aanwezig zijn;
 • reverse engineering toe te passen op het ontwerp of de assemblage of op enigerlei andere wijze te trachten de broncode van de gehele of gedeeltelijke site te achterhalen;
 • een hypertext link te creëren naar of van de site, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Concept Multimedia Belgium;
 • enig recht op de Site en/of de inhoud ervan in sublicentie te geven of op enigerlei wijze over te dragen, met inbegrip van maar niet beperkt tot enig recht op de software.

Intellectueel eigendom

Alle elementen waaruit de site bestaat (teksten, grafische voorstellingen, software, foto’s, beelden, geluiden, kaarten, benamingen, logo’s, merken, creaties en diverse beschermbare werken, databanken, enz.) alsook de site zelf, zijn onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze elementen zijn het exclusieve eigendom van Concept Multimédia Belgium, met uitzondering van de elementen gecreëerd door externe medewerkers die hun auteursrechten of naburige rechten niet hebben overgedragen.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de gebruiker niet toegestaan de elementen in de documenten en presentaties die als onderdeel van de Diensten worden verstrekt, te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, te leasen, te belenen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken te creëren die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de elementen in de documenten en presentaties die als onderdeel van de Diensten worden verstrekt. Het is derhalve verboden (en de Klant mag geen toestemming hiertoe aan anderen verlenen) om de broncode te kopiëren, te wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, reverse engineering, reverse assemblage toe te passen of op andere wijze te trachten de broncode te achterhalen, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of op enigerlei wijze enig recht op de Site en de inhoud ervan over te dragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot enig recht op de software.

Publicatie van advertenties

De advertentietarieven zijn vastgesteld voor de publicatie van een bepaald type advertentie. Het is de adverteerder niet toegestaan dit specifieke type advertentie te wijzigen in een ander type advertentie. In dat geval dient hij een nieuwe advertentie te publiceren tegen het tarief dat geldt voor het gekozen type advertentie. De adverteerder kan evenmin aanspraak maken op enige gehele of gedeeltelijke terugbetaling indien hij zijn advertentie van de site terugtrekt vóór de vervaldatum, die gekozen en vastgesteld is op het moment van plaatsing van zijn advertentie.

De adverteerder die consument is in de zin van het economisch recht aanvaardt uitdrukkelijk dat zodra zijn advertentie op de site is gepubliceerd en is betaald, hij afziet van elk recht op herroeping en gehele of gedeeltelijke terugbetaling van deze advertentie.

Concept Multimedia Belgium behoudt zich het eenzijdig recht voor om een op haar site geplaatste advertentie te weigeren of voortijdig te deactiveren, en dit zonder schadevergoeding, in de volgende gevallen:

 • Een advertentie heeft betrekking op een reeds verkocht of verhuurd onroerend goed;
 • De gepubliceerde inhoud (inclusief de beschrijvende tekst) is in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
 • Een (of meer) foto(‘s) stelt (stellen) niet expliciet een onroerend goed voor of een foto met een onroerend goed op de achtergrond;
 • Op een advertentie wordt het adres van een andere website vermeld;
 • Een advertentie is niet correct, met name met betrekking tot de locatie, of een advertentie is onwettig.

In geval van deactivering van een advertentie zal Concept Multimedia Belgium de adverteerder ten laatste op het ogenblik van de beslissing in kennis stellen van de redenen die deze deactivering of deze weigering van publicatie rechtvaardigen.

Betaling

Concept Multimedia Belgium biedt adverteerders een betalingsdienst aan (per creditkaart). Het invoeren van uw bankgegevens is beveiligd. Het invoeren van uw creditcardnummer en de vervaldatum vindt op de site plaats in de beveiligde betaalzone waarin de gegevens zullen worden gecodeerd. Voor dit doel is een door OGONE beveiligd online-betalingssysteem ter beschikking van de klanten gesteld.

De vermelde tarieven zijn exclusief btw; Concept Multimedia Belgium behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen en/of elke nieuwe belasting- en tariefverhoging uit te stellen. De vermelde prijzen zijn in euro.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor de door adverteerders op de site geplaatste inhoud

Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere inhoud die door een adverteerder op de site worden geplaatst, vallen onder zijn uitsluitende en unieke verantwoordelijkheid. Concept Multimedia Belgium heeft geen controle over de inhoud die door adverteerders op de site wordt geplaatst en wijst alle aansprakelijkheid in dit verband af. Als verlener van technische diensten treedt Concept Multimedia Belgium noch op als bemiddelaar, noch als vertegenwoordiger van de adverteerder, noch handelt zij in opdracht van de adverteerder. Overeenkomstig de artikelen 19 en 20 van de wet betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van het IT-bedrijf, is Concept Multimedia Belgium niet onderworpen aan een algemene verplichting om de door haar doorgegeven of opgeslagen informatie te controleren, of om omstandigheden te onderzoeken die op onwettige activiteiten duiden.

De gebruiker verklaart, aanvaardt en garandeert dat Concept Multimedia Belgium het recht heeft om elke tekst of informatie die hij op de site of gelinkte sites plaatst of publiceert, te gebruiken, te publiceren en te exploiteren.

Als gebruiker van de advertentiedienst van de site stemt u ermee in geen inhoud op de site te plaatsen die een politieke mening uitdrukt, een lasterlijke, racistische of xenofobe connotatie heeft of aanzet tot discriminatie, haat of geweld tegen een persoon, groep, gemeenschap of diens leden, wegens zijn/hun vermeende ras, huidskleur, afstamming of nationale of etnische afkomst.

De gebruiker vrijwaart Concept Multimedia Belgium tegen alle aanspraken van derden jegens haar (met inbegrip van haar dochterondernemingen, haar bestuurders, haar werknemers, haar partners en haar vertegenwoordigers) wegens een inbreuk op hun rechten voortvloeiend uit zijn advertentie of, meer in het algemeen, uit het gebruik van de site door de gebruiker. Daartoe verbindt de gebruiker zich er tevens toe Concept Multimedia Belgium te vergoeden voor de kosten van haar verdediging, met inbegrip van alle gerechtskosten en vergoedingen voor advocaten. Deze bepalingen zijn niet van toepassing indien, en slechts voor zover, de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de overtreding van de wet.

Concept Multimédia Belgium behoudt zich de mogelijkheid voor om met alle rechtsmiddelen de gerechtelijke autoriteiten in te schakelen tegen elke persoon die de bepalingen met betrekking tot de artikelen 504quater, 550bis en 550ter van het Belgisch Strafwetboek niet heeft nageleefd en in het bijzonder die zich op frauduleuze wijze toegang heeft verschaft tot het geheel of een deel van een geautomatiseerd gegevensverwerkend systeem op de site.

Aansprakelijkheid van Concept Multimedia Belgium

Tenzij hieronder anders is bepaald, zijn Concept Multimedia Belgium en de gebruiker aansprakelijk overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch recht.

Onder de bepalingen van deze algemene voorwaarden zal Concept Multimedia Belgium aansprakelijk zijn voor schade aan de gebruiker veroorzaakt, opzettelijk of door grove nalatigheid, door Concept Multimedia Belgium, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar werknemers.

Concept Multimedia Belgium zal volledig aansprakelijk zijn voor het bedrag van de schade veroorzaakt door opzet, grove nalatigheid, of in geval van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, de lichamelijke integriteit of de gezondheid. Andere schadeclaims zullen beperkt blijven tot schade die redelijkerwijs te voorzien is in verband met het gebruik van de Site, rekening houdend met de doeleinden waarvoor de Site wordt gebruikt.

Voor zover Concept Multimedia Belgium slechts aansprakelijk is voor het bedrag van de redelijkerwijs voorzienbare schade, is de volledige aansprakelijkheid van Concept Multimedia Belgium onder deze algemene voorwaarden gelimiteerd, alle schaden tezamen, tot een bedrag van maximaal € 1.000,00 of, in geval van zuiver materiële schade, tot een bedrag van maximaal € 500,00.

Voor zover Concept Multimedia Belgium slechts aansprakelijk is voor het bedrag van de redelijkerwijs voorzienbare schade, is Concept Multimedia Belgium voorts niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade of gederfde winst.

Buiten de gevallen voorzien in dit artikel, kan de aansprakelijkheid van Concept Multimedia Belgium niet worden ingeroepen, ongeacht de rechtsgrond.

Voor zover de aansprakelijkheid van Concept Multimedia Belgium is uitgesloten, kan de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten van Concept Multimedia Belgium op geen enkele wijze in het geding worden gebracht.

Redactionele inhoud en andere ter beschikking gestelde diensten

De artikelen en praktische informatie met betrekking tot onroerend goed worden uitsluitend voor informatieve doeleinden op de site ter beschikking gesteld van de gebruikers. Ze vormen in geen geval een alternatief voor het raadplegen van een juridisch beroepsbeoefenaar of een beroepsbeoefenaar in de betrokken sector die naar behoren is erkend door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

Concept Multimedia Belgium vestigt de aandacht van zijn gebruikers op de risico’s die inherent zijn aan elke vastgoedtransactie. Het gebruik van de informatie en de diensten die op de site worden aangeboden, geschiedt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker, die als enige verantwoordelijk blijft voor de verbintenissen die hij aangaat. De gepubliceerde informatie is altijd van voorlopige aard en zal te allen tijde moeten worden bevestigd door de makelaar, notaris, projectontwikkelaar of eigenaar die de advertentie heeft gepubliceerd, met name wat de vraagprijs betreft.

Concept Multimedia Belgium staat niet in voor de volledigheid, juistheid, actualiteit en het allesomvattende van de ter beschikking gestelde informatie en diensten. Concept Multimedia Belgium stelt alles in het werk om de gebruikers kwalitatieve inhoud aan te bieden.

Bijgevolg kan Concept Multimedia, Belgium niet aansprakelijk worden gesteld door een van haar partners of diens werknemers voor enige schade van welke aard ook in verband met de informatie en de diensten die op de site worden aangeboden.

Gebruikers die via de site toegang hebben tot software die door derden is gepubliceerd, gebruiken deze op eigen verantwoordelijkheid. Concept Multimedia Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze software en aanverwante diensten, voor schade van welke aard dan ook.

Bescherming van persoonsgegevens en cookies

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of het gebruik van cookies, verwijzen wij u naar de specifieke documenten met betrekking tot deze kwesties.

Internet en nieuwe technologieën

De gebruiker is zich bewust van de beperkingen en risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van internet of enig ander middel waarmee de site momenteel beschikbaar is of in de toekomst beschikbaar zal worden gesteld. De gebruiker is zich tevens bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het opslaan en verzenden van informatie langs digitale of elektronische weg. De gebruiker aanvaardt dat Concept Multimedia Belgium niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de site (alsook van eventuele toepassingen) of van het internet, als gevolg van de voormelde risico’s.

Links vanaf de site

De site kan hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Deze links worden louter ter informatie verstrekt. Concept Multimedia Belgium heeft geen controle over deze websites.

Concept Multimedia Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen, noch voor fouten of weglatingen die op deze websites voorkomen, noch voor niet-objectieve, wettige of onwettige inhoud die op deze websites wordt verspreid.

De gebruiker erkent dat hij blijk geeft van goed inzicht en dat hij alle risico’s moet dragen met betrekking tot het gebruik dat hij maakt van de inhoud en, met name, wanneer hij vertrouwt op de geschiktheid, het nut of de volledigheid van deze inhoud, ongeacht of deze is gecreëerd door Concept Multimedia Belgium of door derden, en toegankelijk is vanaf de site via links. De beslissing om deze links te activeren valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Beschikbaarheidsgarantie

Concept Multimedia Belgium garandeert een on-site beschikbaarheid van gemiddeld meer dan 90% over het lopende jaar. In dit artikel wordt onder ‘beschikbaarheid’ verstaan dat de inhoud in de site kan worden geïntegreerd en dat gegevens uit de databank van de site kunnen worden teruggevonden.

De ‘beschikbaarheid’ omvat niet de periodes die nodig zijn voor systeemonderhoud en onderbrekingen in verband met offline gemaakte back-ups – op voorwaarde dat deze periodes en onderbrekingen van redelijke duur zijn – evenals onderbrekingen te wijten aan overmacht of elke andere oorzaak die dwingend is voor Concept Multimedia Belgium.

Overmacht en onvoorziene gebeurtenissen

Concept Multimedia Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld, contractueel noch buitencontractueel, in geval van niet-uitvoering, tijdelijk of definitief, van haar verplichtingen indien deze niet-uitvoering het gevolg is van een geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen.

Met name de volgende gebeurtenissen worden beschouwd als gevallen van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen: (1) het verlies of de gehele of gedeeltelijke vernietiging van het computersysteem van Concept Multimedia Belgium of van haar databank, indien één of meer van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks aan Concept Multimedia Belgium kan worden toegerekend en niet is aangetoond dat Concept Multimedia Belgium heeft nagelaten redelijke maatregelen te treffen om één of meer van deze gebeurtenissen te voorkomen, (2) aardbevingen, (3) branden, (4) overstromingen, (5) epidemieën, (6) oorlogsdaad of terrorisme, (7) al dan niet gemelde stakingen, (8) uitsluitingen, (9) blokkades, (10) opstanden en rellen, (11) onderbreking van de energievoorziening (zoals elektriciteit), 12) uitvallen van het internet of het gegevensopslagsysteem, (13) uitvallen van het telecommunicatienetwerk, (14) een verlies van connectiviteit met het internetnetwerk of met het telecommunicatienetwerk waarvan Concept Multimedia Belgium afhankelijk is, (15) een feit of beslissing van een derde partij wanneer deze beslissing de goede uitvoering van dit contract beïnvloedt of (16) elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van Concept Multimedia Belgium.

Indien door omstandigheden buiten de wil van Concept Multimedia Belgium de uitvoering van haar verplichtingen niet kan worden voortgezet of dat deze nu eenmaal duurder of moeilijker wordt, verbinden Concept Multimedia Belgium en de gebruiker zich ertoe te goeder trouw en loyaal te onderhandelen over een aanpassing van deze algemene voorwaarden binnen een redelijke termijn om het evenwicht te herstellen. Indien binnen een redelijke termijn geen overeenstemming wordt bereikt, kunnen beide partijen de beëindiging inroepen van de tussen hen bestaande contractuele relatie, zonder schadevergoeding of schadeloosstelling van welke aard ook.

Bemiddeling

Elke consument kan contact opnemen met de Consumentenombudsdienst:

Consumentenombudsdienst

Noordpoort II

Koning Albert II-laan 8, bus 1

1000 Brussel

Tel: 02.702.52.20

Fax: 02.808.71.29

E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

Bevoegde rechter – Toepasselijk recht

Onverminderd het gestelde in het artikel betreffende de bemiddeling, zal elk geschil dat rijst met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de aanvaarding en de uitvoering van onderhavige voorwaarden, ongeacht de plaats van registratie of regeling, het voorwerp uitmaken van een poging tot minnelijke schikking waartoe de partijen zich verbinden. Bij het uitblijven daarvan binnen een termijn van drie (3) maanden zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd, zelfs in geval van een vordering tot vrijwaring of van meerdere verweerders, van een spoedprocedure of een conservatoire procedure, in kort geding of per verzoekschrift.

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

CIM Internet Studie

Deze site maakt deel uit van CIM Internet Studie. Sites met het CIM-internetlogo verzamelen met behulp van cookies gegevens over het aantal bezoekers en de bezochte pagina’s. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Er wordt geen bijkomende software geïnstalleerd. Een cookie brengt geen schade toe aan uw hardware of de programma’s die u gebruikt.

De gegevens die via deze studie worden verzameld zijn volledig anoniem. Ze worden alleen gebruikt om het aantal bezoekers van de deelnemende sites te vergelijken. U vindt meer informatie over de studie en over de resultaten van de metingen op de website van CIM.